top of page
Lined Notebook

حفاظت

«حفاظت و ارتقای رفاه کودکان برای اهداف این راهنما چنین تعریف شده است: محافظت از کودکان در برابر بدرفتاری؛ جلوگیری از اختلالات ذهنی کودکان  و سلامت یا رشد جسمانی؛ حصول اطمینان از اینکه کودکان در شرایطی رشد می کنند که با ارائه مراقبت ایمن و مؤثر سازگار باشد. و انجام اقداماتی برای توانمندسازی همه کودکان برای داشتن بهترین نتایج."

bottom of page