top of page

غیبت های مدرسه

از جمله تعطیلات در زمان ترم

والدین اغلب در مورد غیبت ها و تعطیلات در زمان ترم سؤال می کنند و قوانین مربوط به سپتامبر 2013 تغییرات مهمی در مورد غیبت ها در طول ترم ایجاد می کند. این تغییرات بدین معنی است که مدارس نمی توانند در طول ترم هیچ مرخصی اعطا کنند مگر اینکه شرایط استثنایی وجود داشته باشد و باید از قبل توسط مدیر تأیید شود. این شامل هرگونه درخواست مرخصی برای تعطیلات می شود. لطفاً این جزوه را دانلود کنید، این تغییرات، عواقب مرخصی غیرمجاز در طول ترم را توضیح می دهد و در صورت نیاز فرم درخواست را نیز شامل می شود. لطفا این اطلاعات را بخوانید.

فرم مرخصی

bottom of page