top of page

جدول زمانی و یادگیری گسترده

روز مدرسه
مشق شب

تکالیف بخش مهمی از یادگیری است. در همه موضوعات تنظیم شده است. ما به تجربه می دانیم که دانش آموزانی که در انجام تکالیف وظیفه شناس هستند و مسئولیت کار بدون نظارت را بر عهده می گیرند معمولاً در امتحانات خوب عمل می کنند. هر دانش آموز یک جدول زمانی تکالیف دریافت می کند که برای اطلاع والدین به خانه برده می شود.


در سال هفتم تکالیف باید 20-25 دقیقه برای هر موضوع باشد. همانطور که دانش آموزان بزرگتر می شوند، تأکید بیشتری بر مسئولیت شخصی برای مطالعه اضافی می شود.
ما از والدین می‌خواهیم که از نزدیک با مدرسه همکاری کنند تا بررسی کنند که تکالیف به موقع انجام شده و دانش‌آموزان فرصت دارند تکالیف را در محیطی آرام انجام دهند.

bottom of page