top of page
فرم ششم

UCAS

لطفاً برای اسناد مربوط به فرآیند UCAS در مدرسه کینگز CE به زیر مراجعه کنید.

دانشگاه استافوردشایر

چگونه یک دوره پیدا کنیم

راهنمای مالی دانشجویی 2021-2022

سایت راهنمایی شغلی دانشگاه

راهنمای والدین برای پذیرش در دانشگاه

راهنمای والدین UCAS

اطلاعات مالی دانشجویی

bottom of page