top of page

مشاغل - دانشجویان

لطفاً از صفحات زیر برای مرتبط بودن انتخاب کنید  اطلاعات شغلی مربوط به دانش آموزان در مدرسه کینگز CE

مواد بالقوه

غذا و محل اقامت

ساخت و مهندسی

دارایی، مالیه، سرمایه گذاری

حمل و نقل و تدارکات

خرده فروشی

سال 7 و 8

ارائه رمز و راز شغلی UoC

برگه فعالیت ثانویه UoC - رمز و راز شغلی

سال 9

برگه فعالیت ثانویه UoC - شکستن اسطوره دانشگاه

برگه فعالیت ثانویه UoC - کار ثابت آماده

سال 10 و 11

UoC چگونه به ارائه دانشگاه برسیم

UoC چه کسی را در ارائه دانشگاه ملاقات خواهم کرد

UoC چگونه به برگه فعالیت دانشگاه برسیم

UoC چه کسی را در دانشگاه ملاقات خواهم کرد - برگه فعالیت

ارائه مشاغل و آموزش عالی UoC Pathways

نمایشگاه مشاغل مجازی - دانشجویی

bottom of page