top of page

منابع شغلی

لطفاً برای پیوندهای مفید و اسناد مربوط به منابع شغلی به زیر مراجعه کنید.

How2Become.com

How2Become.com پیشرو در زمینه مشاغل و اطلاعات آموزشی و وب سایت توسعه در بریتانیا است. از اینجا می توانید نحوه نوشتن رزومه، نحوه تکمیل فرم درخواست، نحوه قبولی در آزمون های روانسنجی و همچنین نحوه قبولی در هر مصاحبه شغلی را بیاموزید.
 

How2Become.com

همراه شغلی

دروازه مستقل و بی طرف به اطلاعات مشاغل در اینترنت.

همراه شغلی

bottom of page