top of page

سیاست حفظ حریم خصوصی

لطفاً برای اطلاعیه حریم خصوصی و اطلاعات مربوط به GDPR به زیر مراجعه کنید.

مقررات عمومی حفاظت از داده ها

اطلاعات GDPR برای والدین

بیانیه قصد

اطلاعیه حفظ حریم خصوصی

اگر به یک نسخه کاغذی از هر یک از سیاست های بالا نیاز دارید، لطفاً با مدرسه تماس بگیرید و ما می توانیم آنها را ارائه دهیم. اینها به صورت رایگان ارائه می شوند.

bottom of page