top of page

حق بیمه دانش آموز

لطفاً توجه داشته باشید که در پی ممیزی اکتبر خود، اکنون دانش‌آموزان بیشتری را شناسایی کرده‌ایم که واجد شرایط دریافت کمک هزینه حق بیمه دانش‌آموزی برای این سال تحصیلی هستند. در حال حاضر در حال بررسی نحوه تخصیص این پول هستیم.

بررسی هزینه های 2020-21

بیانیه حق بیمه دانش آموز
سال تحصیلی 2021/22

خط مشی حق بیمه دانش آموز

bottom of page